Reijo Nummikari 281

Nyt järjestettävät ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska niissä valittavat valtuustot luovat pohjan ja näyttävät tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueille. Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluverkosta, palveluiden sisällöistä kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudestaMinulle läheisiä asioita ovat erityisesti se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja yhteensovittaminen paranevat. Asiakasmaksut eivät nouse ja pidemmällä aikavälillä perusterveydenhuollon asiakasmaksuja lasketaan tai ne voidaan poistaa. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että iltaisin ja viikonloppuisin tarjottavia palveluita on lisättävä, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja erilaisilla työajoilla työskentelevät ihmiset voivat saada palveluita silloin kun niitä tarvitaan. Sote-keskuksissa tulisi olla myös iltavastaanottoja niin akuuteissa tilanteissa kuin arkisissa neuvolakäynneissäkin.Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on merkittävä askel suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä. Uudistuksen tavoitteena on luoda vahvemmat, yhdenvertaiset palvelut kaikille asuinpaikasta riippumatta.Palveluverkosta, eli palvelupisteiden sijainnista, päätetään jokaisella hyvinvointialueella erikseen, alueen ja sen asukkaiden omista tarpeista käsin. Erittäin tärkeää palveluverkon määrittelyssä on palveluiden saavutettavuus. Se tarkoittaa sitä, että palvelupisteitä on riittävästi ja ne ovat helppojen kulkuyhteyksien päässä. Palvelut, joita arjessa eniten käytetään, on oltava helpoiten saavutettavissa ja palvelujen sijoittumisen on tuettava integraation tavoitteita – samasta paikasta tulisi saada apua ja neuvoja ongelmien kokonaisuuteen sen sijaan, että asiakkaan on osattava etsiä tukea eri luukuilta. On tärkeää, että palveluverkkoa tarkastellaan säännöllisesti ja palveluita järjestetään siellä, missä niiden käyttäjät ovat.Minulle hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että perusterveydenhuollossa hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas ottaa sosiaali- ja terveyskeskukseen yhteyttä ja kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.Ikäihmisten oikeus saada yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita palvelutarvearvion pohjalta on turvattava aina, asumismuodosta riippumatta. Kotiin tuotavia palveluita on monipuolistettava.Palvelut ja hoitolupaus eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaaTyöhyvinvointi, työturvallisuus ja työssä jaksaminen muodostuvat useista asioista. Hyvä johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tulisi olla itsestään selvä osa jokaista työyhteisöä.Pelastustoimen uudistus toimeenpannaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuksessa tarkoitus on turvata pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ja yhteistyö erityisesti ensihoidossa. Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden synergiahyödyt ovat kiistattomia. Pelastustoimen uudistuksen yhteydessä on tärkeää huomioida vaikutukset myös sopimuspalokuntiin. Nykyiset sopimukset ja yhteistyö ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille kokonaisuudessaan ja nykyisin sopimusehdoin. Pelastustoimen toteutumisen kannalta on kuitenkin keskeistä, että hyvinvointialueilla on riittävästi asiantuntemusta myös sopimuspalokuntien toiminnan turvaamiseksi.Tulevan vaalikauden tärkein tehtävä on saada aikaan Satakunnassa hyvin toimivat ja kaikkia ihmisiä tasapuolisesti palvelevat palvelut.Sosialidemokraatit ovat rakentaneet suomalaista hyvinvointia jo yli 120 vuotta. Meille hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta, luotettavista palveluista, yhteiskunnan avoimuudesta ja demokraattisuudesta. Siitä, että jokainen pidetään mukana, siihen tarvitaan meitä, jotka olemme valmiita taistelemaan kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin puolesta. Jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään. Käyttäjälähtöisyyden on oltava palveluiden ja niiden sijoittumisen keskeinen mittari.Maailmaa voi muuttaa. Siihen tarvitaan rohkeita ihmisiä. Olen valmis ottamaan haasteen vastaan.202Tavoitetut henkilöt42Sitoutumiset-2,3x vähemmänJakelupisteetMainosta julkaisua

29Sinä ja 28 muuta2 jakoaTykkääKommenttiJaa