Tavoitteet

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

Teemme työtä tavoitteenamme laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka mahdollistavat asukkaille hyvän arjen kaikissa elämänvaiheissa. Meille tärkeitä asioita:

• Turvataan sosiaali- ja terveydenhuolto kuntalaisten perusoikeutena

• Lapsiperheitä tuetaan

• Koulutusmahdollisuudet turvataan

• Talouden perusteet pidetään kunnossa

• Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja työllisyyden edistäminen

• Yritystoimintaa kehitetään

• Kuntien välistä yhteistoimintaa ylläpidetään ja kehitetään

• Asumiseen ja asumisviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota

• Liikenneturvallisuutta kehitetään

• Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut pidetään osana hyvinvointia

• Toimitaan täysipainoisesti seurakunnassa

Turvataan sosiaali- ja terveydenhuolto kuntalaisten perusoikeutena

Hyvinvoinnin edistäminen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen tulee olla keskeinen tavoite kunnallisten palveluiden järjestämisessä tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä tulee olla julkinen sektori, jota yksityinen palvelutuotanto tarpeellisin osin tukee.

Palvelurakennemuutoksessa tulee huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden ja monipuolisten palveluiden turvaamisesta sekä tietoyhteiskunnan luomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Ikääntyvän väestön palveluissa tulee tavoitteena olla vähintään lainsäädännön edellyttämä palvelutarjonta ja laatutaso.

Palveluiden kehittämisessä on huomioitava, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tulevat tasavertaisesti kuulluiksi.

Liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveysliikunta lisää ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäytymistä. Lasten luontaista liikuntaa pitää jatkaa kouluissa niin, että siitä tulee elämäntapa. Kaupungin tulee aktiivisin toimenpitein järjestää liikuntaa ylläpitäviä tapahtumia. Hiittenharjun kuntoilureitistö pidetään ympäri vuoden asianmukaisessa kunnossa. Myös kevyenliikenteen väylästö on pidettävä kunnossa, koska se on monelle tärkein ja luonnollisin kuntoilureitti.

Vaalikauden aikana käyttöön otettava liikunta- ja uimahalli luo uuden pohjan monipuolisille liikuntaharrastuksille ja terveysliikunnalle.

Vapaa-ajantoimen tehtävänä on järjestää ohjattua ja aktivoivaa toimintaa eri ikäryhmille liikunta- ja uimahallissa niin, että tilat ovat tehokkaassa käytössä alusta alkaen.

Lapsiperheitä tuetaan

Lasten päivähoitopaikkojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana, monipuolisena ja korkeatasoisena. Lastenhoito järjestetään kysynnän mukaan ympäri vuorokauden.

Vuorotyöläisten kodinhoidontuen korotusosa on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi lasten päivähoidolle. Sen jatkaminen on perusteltua.

Tavoitteena on kehittää iltapäivätoimintaa, jolla tarjotaan lapsille mahdollisuus osallistua turvalliseen ja valvottuun toimintaan koulupäivän jälkeen.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisopetuksen laatu ja saatavuus on turvattava. Perusopetuksessa on tuettava oppilaiden hyvinvointia ja tasavertaisuutta. Tulevaisuudessakin on huolehdittava riittävästä tuntikehyksestä, sopivasta luokkakoosta, valinnaisten aineiden monipuolisuudesta sekä yleisen, erityisen ja tehostetun tuen resurssien riittävyydestä.

 Koulutusmahdollisuudet turvataan

Nykyisen Sataedun Harjavallan toimipisteen opiskelutarjonta on säilytettävä paikkakunnallamme. On myös turvattava muu ammatillinen koulutus lähialueella niin, että harjavaltalainen nuori voi siihen hakeutua ja käydä koulua kotoa käsin. Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkojen lisääminen ja monipuolistaminen, erityisesti elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi, on tavoitteenamme. Kaiken ammatillisen koulutuksen lähtökohtana tulee olla, että kurssitarjonta turvaa sijoittumisen työelämään.

Lukio tulee säilyttää Harjavallassa riippumatta siitä, että pienten lukioiden erityistuki poistuisi. Lukio on edelleen tärkeä vaihtoehto peruskoulunsa päättävälle nuorelle. On myös pidettävä huoli lukiomme laadukkaasta opetuksesta ja kurssitarjonnan monipuolisuudesta. Tämä edellyttää verkottumista muiden lähiseudun lukioiden kanssa ja näin myös turvataan lukiokoulutuksen taloudellinen ja tehokas toiminta.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on syvennettävä niin, että ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista suorittaa lukio.

 Talouden perusteet pidetään kunnossa

Kaupungin tuloksellisen toiminnan perustana on terve ja vakaa talous. Huolehdimme tärkeiden peruspalveluiden säilymisestä laadukkaina ja riittävinä pitämällä kaupungin talouden vakaana, asettamalla palvelut tärkeysjärjestykseen ja uudistamalla toimintamuotoja ja palvelurakenteita.

Myös tulojen kertymisestä olemme valmiita kantamaan vastuuta. Taksojen, maksujen ja verojen pitäminen oikealla tasolla turvaa palvelujen riittävyyden ja laadun.

 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja työllisyyden edistäminen

Kaupungin tulee olla edelleen mukana tukemassa niitä hankkeita, joilla tuetaan nuorten pääsyä työelämään ja estetään työttömyyden pitkittymistä ja työelämästä syrjäytymistä. On pohdittava ja löydettävä erityisiä keinoja, joilla yksilökohtaisesti voitaisiin ilman ammatillista koulutusta oleva, alle 25-vuotias nuori saada työelämään, esim. oppisopimuskoulutuksen kautta. Tämä edellyttää yhteistyötä kaupungin, työvoimaviranomaisten ja yritysten välillä. Tältä osin on asetettava tulevaksi vaalikaudeksi tavoite, että jokaisella alle 25-vuotiaalla on työpaikka, mikäli hän ei ole ammatillisessa koulutuksessa.

Työllisyyden parantaminen tulee olla kaupungin päätöksenteossa keskeinen tavoite. Olemassa olevat työpaikat on säilytettävä ja samalla luotava hyvät edellytykset myös uudelle työllistävälle yritystoiminnalle.

Myös pitkäaikaistyöttömille on annettava tilaisuus päästä uudelleen työelämään. Ilman erityistoimia tämä ei onnistu, joten kaupungin, työvoimaviranomaisten, yritysten ja eri yhteisöjen yhteistyöllä haetaan ne keinot, joilla pitkään ilman työtä ollut voi näyttää halunsa palata työelämään.

 Yritystoimintaa kehitetään

Elinkeinotoimintaa edistämällä luodaan työllisyyttä ja hyvinvointia. Kaupungin on edelleenkin huolehdittava siitä, että tarjolla on edullisia tontteja, kunnallistekniset valmiudet kunnossa ja yritystoiminnan aloittaminen sujuu joustavasti. Yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti, eikä suoria tukitoimia yksittäisille yrityksille tarjota.

 Kuntien välistä yhteistoimintaa ylläpidetään ja kehitetään

Kuntayhteistyötä toteutetaan niillä kuntapalvelujen aloilla, joissa valtiovalta edellyttää suurempaa asukaspohjaa, kuin väkilukumme on.

Harjavallan sosialidemokraatit suhtautuvat periaatteessa myönteisesti nykyistä vahvempiin peruskuntiin ja kuntaliitoksiin. Kuntaliitosalueen, jossa Harjavalta voi olla mukana, tulee olla sellainen, että tulevassa päätöksenteossa turvataan nykyisen Harjavallan kaupungin alueen tasavertainen vaikutusmahdollisuus kuntapalveluiden säilymiseen ja alueen vahvan yritystoiminnan tarpeiden turvaamiseen.Näin ollen emme kannata kuntarakennetyöryhmän esitystä Porin kaupungin ja sen ympäristökuntien yhdistämisestä.

 Asumiseen ja asumisviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota

Kaupungin vuokra-asuntojen tasoa on parannettava peruskorjaamalla ja lisäämällä asuinympäristön viihtyvyyttä. Vuokra-asuntorakentamisen käynnistämiseen haetaan keinoja asuntotarjonnan lisäämiseksi.

Tavoitteena tulee olla uusien hissillisten kerrostalojen rakentaminen keskustan alueelle, mahdollisesti myös valtiontuen turvin.

Kaupunki ylläpitää turvalliset ja sujuvat tie- ja kevytväyläyhteydet keskustaan, kouluille sekä työpaikoille. Olemassa olevien asuinalueiden viihtyvyyttä parannetaan.

 Liikenneturvallisuutta kehitetään

Liikenneturvallisuutta edistetään kaupungin omien liikenneväylien kunnon parantamisella, sekä olemalla aloitteellisia erityisesti valtion hoidossa olevien teiden kunnon parantamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut pidetään osana hyvinvointia

Kaupunki turvaa omalla toiminnallaan kaupunkilaisten monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita kehitetään säännönmukaisesti koottavan kuntalaispalautteen avulla.

Emil Cedercreutzin museota kehitetään monipuolisena kulttuurikeskuksena ja matkailun vetonaulana yhdessä Emil Cedercreutzin säätiön ja Harjulan Killan kanssa.

Kaupunki tukee kehittämistyötä, joka edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kaupunki kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan aktiivisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin.

Nuorisotoimintaa ylläpidetään monipuolisilla vapaa-ajan harrastustoiminnoilla, joita kaupungin tulee järjestää. Tavoitteena tulee olla nuorten kiinnostuksen lisääminen kunnalliseen päätöksentekoon, esimerkiksi aktivoimalla nuorisoparlamentin ja -valtuuston toimintaa.

 Toimitaan täysipainoisesti seurakunnassa

Puolueosaston jäsenet ovat aktiivisesti mukana myös seurakuntatoiminnassa osallistumalla seurakunnan päätöksentekoon ja toimintaan.